Общи условия и правила на играта в Инстаграм за Музикално магично шоу
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА ИГРА 1 НА МАГИЧНО ШОУ „IMPOSSIBLE - ПОВЯРВАЙ В НЕВЪЗМОЖНОТО“ В ИНСТАГРАМ ПРОФИЛА OPERETTA.SOFIA  НА ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР - СОФИЯ
1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА
1.1. Участниците в игра 1 на „Магично шоу Impossible – Повярвай в невъзможното“, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени за краткост „ПРАВИЛАТА“.
1.2. Правилата (респективно – техните изменения) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на следния интернет адрес: www.musicthetre.bg
am (Инстаграм) страницата на ДМБЦ- СОФИЯ - operetta.sofia .
1.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
1.5. Всички участници, оп
1.3. Организаторът (ДМБЦ) си запазва правото да променя или допълва Правилата, като промените влизат в сила след публикуването на съобщението за промените на Instag
rитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани.
2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА НА ДМБЦ - София
2.1. Играта се организира и провежда от Държавен музикален и балетен център – София, гр. София, ул. „Панайот Волов“ 3, наричан по-нататък Организатор
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в Инстаграм профил operetta.sofia
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на работниците и служителите на ДМБЦ - София и техните семейства /съпрузи, деца и родители/, навършили 18 годишна възраст и притежаващи собствен профил в Instagram.
5. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
18:00 ч. на 07.01.2023 г. и продължава до 00:00 ч. на 13.01.2023 г.
6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
6.1. Участието в Играта не е обвързано със закупуването билет за спектаклите на ДМБЦ – София.
6.2. За да се включат в Играта, участниците трябва да последват Instagram (Инстаграм) профила operetta.sofia, да отговорят на въпрос, да отбележат в коментар приятел с профил в социалната мрежа Instagram (Инстаграм). Всеки, който изпълни горепосочените условия се счита за участник в Играта. 
Всеки участник в играта доброволно предоставя личните си данни и се съгласява ДМБЦ –
София да обработва предоставените лични данни за целите на играта.
6.3. На 14.01.2023 г. на лотариен принцип ще бъде изтеглен един печеливш между участниците, изпълнили всички условия по т. 6.2, който ще спечели наградата, описана в т. 7.1. Тегленето на печелившите награди се осъществява на случаен принцип, чрез софтуерна уеб базирана програма https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker.  
6.4. Лица, участвали, след изтичане на срока на играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.
6.5.Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез лично съобщение, изпратено до Instagram (Инстаграм) профила им, с който са участвали в играта.
6.6. Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение печелившият не върне обратно съобщение, потвърждаващо желание за получаване на наградата, то той се счита за отпаднал от играта и организаторът избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.
6.7. Наградата се връчва във вида, в който е обявена, лично на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.
7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта са:
- 2 бр. билети (покани) за някоя от датите, на които са планирани премиерните спектакли на Музикалното Магично Шоу: Impossible, а именно: 27.01, 28.01, 29.01.2023 г.
8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
8.1. Наградата се получава само на касата на ДМБЦ - гр. София, бул.“Васил Левски“ №100 и се предоставя на участника, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.
8.2. За да получи наградата си, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност на служителя на касата на ДМБЦ – София, който ще предостави наградата на печелившото лице.
8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на
настоящата игра. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно
и на Закона за защита на личните данни. Изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия невярна или подвеждаща информация.
9.2. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта.
9.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.
9.4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1. Наградата не може да бъде заменяна за билети за други спектакли и няма паричен еквивалент.
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.
11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.
12. ЛИЧНИ ДАННИ
Администратор на Вашите лични данни е: „Държавен музикален и балетен център - София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „П. Волов“ 3 с ЕИК: 000670812, Информация за връзка: e-mail адрес opereta.bg@gmail.com
Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.VI, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.
12.1. Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на промоцията за целта на настоящата промоция.
промоцията.
12.4. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите,
12.2. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
12.3. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на
които са част от промоцията. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено по-горе.
12.6. Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката,
12.5. Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, д
акоято е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено по-горе.
12.7. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р.България
12.8. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни.
13. РАЗНИ
13. 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на предоставяне на награди свързани с Инстаграм промоционалната игра на Музикалното Магично Шоу: Impossible, управлявана от ДМБЦ - София, на Интернет адрес www.musictheatre.bg.
В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в промоцията.
и, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Правила, както и в случа
13.2. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
13.3. Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участни
цй на установени злоупотреби от тяхна страна.
13.4. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.
13.5. С включването си в промоцията участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да ги спазват.
13.6. Instagram по никакъв начин не е обвързан с настоящата промоция, нито я спонсорира
.